Sesotho Picture Books2020-08-07T08:30:16+00:00

Dibuka tsa Ditshwantsho ka Sesotho

Flip, Flippie le Metswalle ke letoto la dibuka tsa ditshwantsho la thuto ya motheo le tla thabisa le ho ruta bana bohle ba Afrika Borwa. Dibuka tsena di etseditswe ho hohela bana ka ho sebedisa boinahanelo le monyaka ka ha ho ithuta e le karolo ya ho fumana boitsebelo. Bana ba ithuta ka phetapheto, thahasello le ho nka seabo. Letoto lena le hokahanya dintlhatheo tsena tsohle tsa ho ithuta mme le ratwa haholo ke basebetsi ba dilaeborari, matitjhere le batswadi.

1-2-3 mmoho le Flip, Flippie le Metswalle

1-2-3 mmoho le Flip, Flippie le Metswalle

Ho 1-2-3 Flip o isa Flippie le Metswalle tshibollong ya ho bala, mme ba kopana le metswalle e meng e ntseng e kenela papadi eo.

Dibopeho le Mebala mmoho le Flip, Flippie le Metswalle

Dibopeho le Mebala mmoho le Flip, Flippie le Metswalle

Ho Dibopeho le Mebala Flip o pheta pale e monate e kenyeletsang babadi, mme o tsebisa Flippie le Metswalle dibopeho le mebala, tseo ba ka kgonang ho di elellwa maphelong a bona a kamehla.

Dihla mmoho le Flip, Flippie le Metswalle

Dihla mmoho le Flip, Flippie le Metswalle

Ho Dihla Flip o hlalosa botle le monyaka wa Dihla tse nne mme a bile a tsebisa mabitso a dikgwedi tse leshome le metso e mmedi tsa selemo ha a ntse a etsa jwalo.

Malatodi mmoho le Flip, Flippie le Metswalle

Malatodi mmoho le Flip, Flippie le Metswalle

Ho Malatodi Flip o bapala papadi e nngwe le Flippie le Metswalle ya hae a ba phephetsa hore ba fumane mantswe ao e leng malatodi.

Nako le Flip, Flippie le Metswalle

Flip o tsebisa Flippie le Metswalle mohopolo wa nako a bontsha diketsahalo tsa letsatsi le letsatsi tshupanakong.

Bophelo bo botle le Flip, Flippie le Metswalle

Flip o ruta Flippie le Metswalle seo ba lokelang ho se etsa ele hore ba tle ba dule ba phetse hantle.

Ha re hloleng Coronavirus le Flip, Flippie le Metswalle

Flip, o nka Flippie le metswalle o ba isa leetong moo a ba rutang kamoo ba lokelang ho itshireletsa le ho sireletsa ba bang ho COVID-19.

E Tlang Haufinyane:

Tlhweko mmoho le Flip, Flippie le Metswalle

Matshwao a bohlokwa a letoto lena a kenyeletsa:

  • Tjhebeho e kganyang ya pono
  • Le etseditswe dihlopha tse fapaneng tsa boholo (dilemo tse 4 – 7)
  • Dikahare tse kenyeletsang babadi
  • Le thusa puo le ntshetsopele ya mareo
  • Dipuo tse fapaneng di ka sebediswa bakeng sa ho ithuta puo ya bobedi le ya boraro ka tsela e sa tshosetseng

Tsebiso: Dibuka tsena di ka sebedisa puo ya sebaka e batlang e fapane hanyane le ya babadi ba bang.