Chofoza lapha ukuze ubone ezinye izihloko ngesiZulu

Izincwadi zika-Flip, Flippie Nabangani uchungechunge lwezincwadi ezinezithombe zabantwana abasebancane ezizothokozisa ziphinde zifundise izingane zaseNingizimu Afrika. Lezi zincwadi zenzelwe ukuthathekisa izingqondo zezingane kusetshenziswa imicabango nezinto ezijabulisayo kodwa kube kuhambisana nokufunda ngesikhathi esisodwa. Izingane zifunda ngokuphindaphinda okwenziwayo, intshisekelo kanye nokuzibandakanya. Uchungechunge lolu lwezincwadi luhlanganisa yonke leyo migomo yokufunda futhi luyizintandokazi kwabasebenza emitapweni yolwazi, abafundisayo kanye nakubazali.

1-2-3 noFlip, uFlippie Nabangani

Kule ncwadi ethi 1-2-3 u-Flip uhambisa u-Flippie Nabangani ohambweni oluthathekisayo lokubala, lapho abanye abangani abaningi abakhethekile bezibandakanya kulo mdlalo wokubala.

Imimo Nemibala noFlip, uFlippie Nabangani

Kule ncwadi ethi Imimo Nemibala u-Flip uxoxa izindatshana ezimnandi endabeni ebandakanya abanye, wethulela u-Flippie Nabangani kumimo nemibala, abakwazi ukuyibona ezimpilweni zabo zansukuzonke.

Izikhathi Zonyaka noFlip, uFlippie Nabangani

Kule ncwadi ethi Izikhathi Zonyaka u-Flip uchaza ngobuhle nentokozo yezikhathi ezine zonyaka ngenkathi ebafundisa amagama ezinyanga eziyishumi nambili zonyaka.

Amagama Aphikisanayo noFlip, Flippie Nabangani

Amagama Aphikisanayo noFlip, uFlippie Nabangani

Kule ncwadi ethi Amagama Aphikisanayo u-Flip udlala omunye umdlalo noFlippie Nabangani ebakhuthaza ukuba bathole amagama aphikisanayo ahambisanayo.

Ezilandelayo:

Isikhathi noFlip, uFlippie Nabangani
Inhlanzeko noFlip, uFlippie Nabangani.

Izici eziqavile zalolu chungechunge zibandakanya:

  • Ukugqama Nokubukeka Kwezincwadi
  • Kubhekiswe ezinganeni ezineminyaka ethile yobudala (iminyaka emi-4 kuya kweyisi-7)
  • Okuqukethwe kwenza abafundi baphendule
  • Lusiza nangolimi kanye nokukhuthaza ukucabanga
  • Izilimi ezahlukahlukene zingasetshenziselwa ukufunda ulimi lwesibili nolwesithathu ngendlela engesabeki

Qaphela: Lezi zincwadi zingasebenzisa ulimi lwesigodi olungase lwehluke kancane kulolo lwabanye abafundi.