isiXhosa Picture Books2020-08-07T07:59:57+00:00

IiNcwadi ezineMifanekiso ngesiXhosa

UFlip, no-Flippie neeTshomi liqela leencwadi zabantwana abancinci ezinemifanekiso neziza konwabisa zifundise bonke abantwana baseMzantsi Afrika. Ezi ncwadi ziyilelwe ukusondeza abantwana kusetyenziswa amaphupha nolonwabo kube ukufunda kudityaniswe kwalapha. Abantwana bafunda ngokuphindwa kwezinto, ngomdla nangokuthatha inxaxheba. Ezi ziqendu zamabali zidibanisa zonke ezi nkolelo zokufunda kwaye ziyathandwa ngabaphathi beelayibhrari, ootitshala nabazali.

Funda Ukubala no-Flip, no-Flippie neeTshomi

Funda Ukubala noFlip, noFlippie neeTshomi

Ku-1-2-3 u-Flip ukhupha u-Flippie neeTshomi kwiphulo lokubala, kube kungenelela ezinye iitshomi ezikhethekileyo kulo mdlalo.

Iimilo nemibala no-Flip, no-Flippie neeTshomi

Iimilo nemibala noFlip, noFlippie neeTshomi

Ku-IiMilo nemiBala u-Flip ubalisa ibali elonwabisayo nelisebenzisa abafundi, wazisa u-Flippie neeTshomi ngeemilo nemibala, abanokuzichonga kubomi babo bemihla ngemihla.

Amaxesha oNyaka no-Flip, no-Flippie neeTshomi

Amaxesha oNyaka noFlip, noFlippie neeTshomi

Ku-AmaXesha oNyaka u-Flip uchaza ubuhle nokonwabisa kwala maxesha onyaka mane ngeli xesha esazisa ngamagama eenyanga zonyaka ezilishumi elinambini.

Izichasi noFlip, noFlippie neeTshomi

Izichasi noFlip, noFlippie neeTshomi

Ku-IziChasi u-Flip udlala omnye umdlalo no-Flippie neeTshomi zakhe, ubacela umngeni wokuba bafumane izibini

Ixesha noFlip, noFlippie neeTshomi

UFlip wazisa uFlippie neeTshomi ngexesha, ubabonisa imisetyenzana yemini yonke nexesha layo.

Yiba seMpilweni noFlip, noFlippie neeTshomi

UFlip ufundisa uFlippie neeTshomi izinto abanokuzenza ukuze bahlale besempilweni.

Masiyoyise i-Coronavirus noFlip, noFlippie neeTshomi

UFlip, uthatha uFlippie neeTshomi kwiphulo lokubafundisa ngeendlela zokuzikhusela yena nabanye kwi-COVID-19.

Ezi zayo kungekudala:

Ucoceko noFlip, u-Flippie neeTshomi.

Iimpawu eziphambili kwezi ziqendu ziquka:

  • Umtsalane oqaqambileyo emehlweni
  • Zijoliswe kumaqela abudala busuka kwi-4 ukuya kwi-7 seminyaka
  • Iziqulatho ezisebenzisayo
  • Zincedisa ukwazi ulwimi nokuphuhliswa kweengcamango
  • Kungasetyenziswa iilwimi ezahlukileyo ekufundeni ulwimi lwesibini nolwesithathu ngendlela engoyikisiyo

Qaphela: Ezi ncwadi zingasebenzisa uhlobo lobuchule bokuthetha ulwimi obahlukileyo kancinci kolo hlobo lobuchule bokuthetha kwabanye abafundi.