Sepedi Picture Books2020-08-07T08:35:26+00:00

Dipuku tša diswantšho ka Sepedi

Flip, Flippie le Bagwera ke tlhatlamano ya dipuku tša diswantšho ya dithuto tša pele tše di ka thakgatšago le go ruta bana ka moka ba Afrika Borwa. Dipuku tše di tshwantšheditšwe go hlohleletša bana go diriša tshwantšhokgoplo le boipshino mola thuto e le karolo ya maitemogelo. Bana ba ithuta ka go boeletša, kgahlego le go kgatha tema. Tlhatlamano ye e diriša metheo ka moka ya thuto gomme e tsebega kudu go boramapuku, barutiši le batswadi.

1-2-3 le Flip, Flippie le Bagwera

1-2-3 le Flip, Flippie le Bagwera

Go 1-2-3 Flip o tšea Flippie le Bagwera ka bohlagahlaga bja go balela, gomme bagwera ba ba ntši bao ba kgethegilego ba tsenela papadi.

Dibopego le Mebala le Flip, Flippie le Bagwera

Dibopego le Mebala le Flip, Flippie le Bagwera

Go Dibopego le Mebala Flip o bolela ka kanegelo ya boipshino le tsenelelano, tsebagatšo ya Flippie le Bagwera go dibopego le mebala, tšeo ba ka di lemogago maphelong a bona a tšatši ka tšatši.

Ditlha le Flip, Flippie le Bagwera

Ditlha le Flip, Flippie le Bagwera

Go Ditlha Flip o hlalosa bobotse le boipshino bja Ditlha tše nne mola go tsebagatšwa maina a dikgwedi tše lesomepedi mo ngwageng.

Malatodi le Flip, Flippie le Bagwera

Malatodi le Flip, Flippie le Bagwera

Go Malatodi Flip o raloka papadi enngwe le Flippie le Bagwera ba gagwe gomme o ba hlohla gore ba hwetše diphere.

Nako le Flip, Flippie le Bagwera

Flip o tsebiša Flippie le Bagwera ka ga kgopolo ya nako ka go bontšha ditiragalo tša tšatši ka tšatši go dikologa le sešupanako.

Malatodi le Flip, Flippie le Bagwera

Flip o ruta Flippie le Bagwera ka seo ba swanetšego go se dira go dula ba na le maphelo a mabotse.

A re lwantšhe baerase ya Khorona le Flip, Flippie le Bagwera le Flip, Flippie le Bagwera

Flip, o tšea Flippie le Bagwera leetong la go ba ruta ka fao bona le batho ba bangwe ba ka itšhireletšago go COVID-19.

Ye e latelago e se kgale:

Maphelo le Flip, Flippie le Bagwera

Diponego tše bohlokwa tša tlhatlamano di akaretša:

  • Ponagalo ya tlhagišo ya go kgahliša
  • E lebantšwe go dihlopha tša go fapana tša mengwaga ye magareng ga (4 – 7)
  • Tsenelelano ya diteng
  • Di thuša tšwetšopele ya polelo le kgopolo
  • Dipolelo tše fapanego di ka dirišwa bakeng sa thuto ya polelo ya bobedi le ya boraro ka mokgwa wo o sa tšhošego.

Lemoga: Dipuku tše di ka ba di diriša mmolelo wo o fapanego le wa babadi ba bangwe.