A re lwantsheng mogare wa Khorona ka Flip, Flippie le Ditsala

Out of stock

Bogolo: 210mm x 250mm
Ditsebe: 24
ISBN: 978-1-928430-36-0
Download Order Form

Tlhaloso

Flip, o tsaya Flippie le Ditsala mo leetong go ba ruta gore ba itshireletse jang le gore ba sireletse ba bangwe jang mo COVID 19.

Mokwadi

Charlotte Ewins

Batshwantshi

Riaan Retief & Lindsey van Heerden

Dikarolo tsa botlhokwa tsa motseletsele di akaretsa:

  • Go nna le ponalo e e kgatlhisang
  • E ikaelela go fitlhelela ditlhopha tse di farologaneng tsa dingwaga (dingwaga 4 – 7)
  • Diteng tsa tlhotlheletsano ya botsayakarolo
  • E thusa puo le tlhamo ya dikgopolo
  • Go ka dirisiwa dipuo tse di farologaneng mo go ithuteng puo ya bobedi kgotsa ya boraro ka tsela e e se nang matshosetsi

Additional information

Size

Big Book, Standard