A re lwantšhe baerase ya Khorona le Flip, Flippie le Bagwera

Out of stock

Bogolo: 210mm x 250mm
Matlakala: 24
ISBN: 978-1-928430-37-7
Download Order Form

Tlhalošo

Flip, o tšea Flippie le Bagwera leetong la go ba ruta ka fao bona le batho ba bangwe ba ka itšhireletšago go COVID-19.

Mongwadi

Charlotte Ewins

Baswantšhetši

Riaan Retief & Lindsey van Heerden

Diponego tše bohlokwa tša tlhatlamano di akaretša:

  • Ponagalo ya tlhagišo ya go kgahliša
  • E lebantšwe go dihlopha tša go fapana tša mengwaga ye magareng ga (4 – 7)
  • Tsenelelano ya diteng
  • Di thuša tšwetšopele ya polelo le kgopolo
  • Dipolelo tše fapanego di ka dirišwa bakeng sa thuto ya polelo ya bobedi le ya boraro ka mokgwa wo o sa tšhošego.

Additional information

Size

Big Book, Standard