Masiyoyise i-Coronavirus (Let’s Beat this Coronavirus, isiXhosa edition) – Bhekela kwabanye

Masiyoyise i-Coronavirus (Let’s Beat this Coronavirus, isiXhosa edition) – Bhekela kwabanye

 

Teach your children how to protect themselves and others from COVID 19.

Find the PDF on our website for free download. Please may we ask you to share far and wide. These other South African languages are also available: isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana, Sepedi and Afrikaans.

Printed books will be available for purchase soon.

Flip, Flippie and Friends is a series of early-learning children’s books that has been produced to teach South African children in a way that is interesting, fun and where possible, in their mother-tongue.

UFlip, uthatha uFlippie neeTshomi kwiphulo lokubafundisa ngeendlela zokuzikhusela yena nabanye kwi-COVID-19.

Fumana ipowusta yethu kwiwebhusayithi yethu ukuze uyikhuphele simahla. Sicela uyithumele nakwabanye abaninzi kangangoko. Ikwafumaneka nangezinye iilwimi.

Ifumaneka ngezi Lwimi zaseMzantsi Afrika: ngesiNgesi, isiXhosa, isiZulu, iSesotho, iSetswana, iSepedi nange-Afrikansi.

2020-07-03T11:47:35+00:00July 3rd, 2020|Categories: News|