News

2020 Calendars in South African Languages are now available for free downloading on our website.

The 2020 calendars are now available in isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Sepedi and Setswana thus far with Tshivenḓa, Siswati, isiNdebele and Xitsonga coming later this year. The development of our 2019  ‘Flippie, Flippie and Friends’ calendars in South African languages, as part of our mother-tongue learning drive, proved to be most welcomed with a request to continue. These calendars [...]

September 17th, 2019|Categories: News|

2019 Calendars in South African Languages are now available for free downloading on our website

The 2019 calendars are now available in isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Sepedi and Setswana thus far with Tshivenḓa, Siswati, isiNdebele and Xitsonga coming later this year. The development of our 2018  ‘Flippie, Flippie and Friends’ calendars in South African languages, as part of our mother tongue learning drive, proved to be most welcomed with a request to continue. These [...]

September 27th, 2018|Categories: News|

Featured isiZulu title – Imimo Nemibala noFlip, uFlippie Nabangani

Izincwadi zika-Flip, Flippie Nabangani uchungechunge lwezincwadi ezinezithombe zabantwana abasebancane ezizothokozisa ziphinde zifundise izingane zaseNingizimu Afrika. Lezi zincwadi zenzelwe ukuthathekisa izingqondo zezingane kusetshenziswa imicabango nezinto ezijabulisayo kodwa kube kuhambisana nokufunda ngesikhathi esisodwa. Izingane zifunda ngokuphindaphinda okwenziwayo, intshisekelo kanye nokuzibandakanya. Uchungechunge lolu lwezincwadi luhlanganisa yonke leyo migomo yokufunda futhi luyizintandokazi kwabasebenza emitapweni yolwazi, abafundisayo kanye nakubazali.

February 7th, 2018|Categories: News|

IiNcwadi ezineMifanekiso ngesiXhosa

UFlip, no-Flippie neeTshomi liqela leencwadi zabantwana abancinci ezinemifanekiso neziza konwabisa zifundise bonke abantwana baseMzantsi Afrika. Ezi ncwadi ziyilelwe ukusondeza abantwana kusetyenziswa amaphupha nolonwabo kube ukufunda kudityaniswe kwalapha. Abantwana bafunda ngokuphindwa kwezinto, ngomdla nangokuthatha inxaxheba. Ezi ziqendu zamabali zidibanisa zonke ezi nkolelo zokufunda kwaye ziyathandwa ngabaphathi beelayibhrari, ootitshala nabazali.

February 7th, 2018|Categories: News|

2018 Calendars in South African Languages are now available for free downloading on our website

We have developed these ‘Flippie, Flippie and Friends’ Calendars for 2018 in South African languages as part of our mother tongue learning drive. It has been an interesting project. There are no established abbreviations that we could call upon as an absolute reference for when it came to Monday through to Sunday.  To this end [...]

November 23rd, 2017|Categories: News|

Flip Flippie and Friends 2018 Calendars

Flip Flippie and Friends calendars in isiZulu, isiXhosa, Sesotho, Sepedi, Setswana, English and Afrikaans will soon be freely available on our website for downloading.

November 16th, 2017|Categories: News|

National Book Week 2017

As part of National Book Week 2017, the Adopt a School Foundation presented Seasons with  Flip, Flippie and Friends in Sepedi, isiZulu and English to children at Bathabile Primary School in Diepsloot Gauteng.

September 12th, 2017|Categories: News|